Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt: "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja"
Opis projektu...
Projekt "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja" współfinansowany jest ze środków
PO FIO 2013 Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.
O projekcie

Głównym celem projektu jest funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków w postaci działań edukacyjno-doradczych dot. prawnych i ekonomiczno-księgowych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych z wykorzystaniem także transferu doświadczeń z różnych typów i branż podmiotów spółdzielczych do spółdzielni socjalnych, a tym samym, przygotowania do obowiązkowej lustracji ustawowej oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych).

Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu będą członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Zrealizowanie tych przedsięwzięć umożliwi beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz przyczyni się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów.

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu są nasze 7-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się spółdzielczości socjalnej w Polsce oraz zebrane doświadczenia i dogłębne zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb uczestników I edycji projektu realizowanego w ramach FIO 2012. Na podstawie zgłaszanych postulatów, zamierzamy zastosować unikalne w skali kraju przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu potencjału kadry zarządzającej różnymi formami i branżami spółdzielczości polskiej oraz posiadając duży potencjał merytoryczny, pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami i ukazać beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu planujemy przeprowadzić 6 trzydniowych spotkań o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla 2-ch dwunastoosobowych grup składających się z osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych. Wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanego z powodzeniem w 2010 r. projektu PO FIO "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" i w 2012 r. "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej" przewidujemy kontynuację rozbudowy, aktualizacji i dynamicznej promocji internetowego "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych".

Cel projektu

Celem projektu jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Jesteśmy pewni, iż właściwie zidentyfikowaliśmy problem, a dzięki temu zrealizowanie naszego przedsięwzięcia przyczyni się do promocji i rozwoju reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w obszarze spółdzielczości socjalnej.

Działania projektowe

W części edukacyjno-doradczej chcemy "wykorzystać" obligatoryjną konieczność poddawania się lustracji ustawowej przez spółdzielnie socjalne. Zrealizowanie szkoleń przygotowujących spółdzielnie socjalne do procesu lustracji, stworzenie okazji do spotkań spółdzielców socjalnych z przedstawicielami różnych branż i form spółdzielczości polskiej, a dzięki temu - transfer doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania różnych typów spółdzielni w Polsce, to podniesienie wiedzy liderów spółdzielni na ten temat, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobre, zgodne z prawem zarządzanie i prowadzenie swoich podmiotów, a w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółdzielni socjalnych jako równoważnego partnera dla podmiotów z rynku pracy oraz administracji publicznej, zwiększy poczucie przynależności i tożsamości sektorowej.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej". Ze względu na indywidualny charakter problematyki dotyczącej działalności poszczególnych spółdzielni socjalnych przyjęliśmy zasadę przeprowadzania zajęć w małych grupach, tak aby w sposób selektywny zdiagnozować konkretne potrzeby uczestników. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 2-ch dwunastoosobowych grup (każda grupa uczestniczyc będzie w trzech 3-dniowych spotkaniach) obejmujące następujący zakres tematyczny:

Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej
- aktualizacja wiedzy w zakresie przepisów zawartych w aktach normatywnych regulujących działalność spółdzielni socjalnej;
- zakładanie i rejestracja spółdzielni, łączenie się oraz przekształcanie się podmiotów istniejących w spółdzielnie socjalne;
- reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej;
- ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych a reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej.
Zagadnienia statutowe
- obowiązkowe regulacje statutowe wynikające z delegacji ustawowych;
- unormowania wewnętrzne wymagane statutem;
- prawa i obowiązki członków;
- organy statutowe - zadania, kompetencje, tryb zwoływania i obradowania, dokumentowanie pracy.
Zagadnienia ekonomiczno-księgowe
- organizacja i zarządzanie spółdzielnią socjalną;
- zakładowy plan kont z wydzielonymi kontami dotyczącymi funduszu reintegracji społecznej i zawodowej;
- obieg dokumentów;
- organizacja rachunkowości;
- prawidłowość księgowania i dekretowania dokumentów;
- inwentaryzacja składników majątkowych;
- gospodarka kasowa;
- podział nadwyzki bilansowej;
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Zgłoszenie do skorzystania z tej bezpłatnej usługi wymaga wypełnienia deklaracji uczestnictwa wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis. Aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji - zapytaj poprzez e-mail: biuro@promotion.org.pl e-mail

Zobacz fotorelacje ze szkoleń >>

W celu szerokiego oddziaływania i popularyzacji efektów tych specjalistycznych szkoleń, opracujemy i opublikujemy - w przyjaznej, instruktażowej formie pytań i odpowiedzi - na odrębnej stronie internetowej kompendium wiedzy zawierające "esencję" problematyki zawartej w programie szkoleń (wykaz aktualnych, obowiązujących aktów prawnych, komentarze do przepisów prawnych i ekonomiczno-księgowych, bieżące zmiany w prawie, itp.).

Działania projektowe w części marketingowo-promocyjnej obejmują bezpośrednie wsparcie promocyjne na witrynie internetowej - ogólnopolskim katalogu branżowym spółdzielni socjalnych. Biorąc pod uwagę wielką rolę internetu w sferze działalności gospodarczej, zwłaszcza w pozyskiwaniu tą drogą kontrahentów i klientów, komponent ten przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin.

Reprezentantów spółdzielni socjalnych zainteresowanych uzupełnieniem danych w katalogu prosimy o przesyłanie stosownych informacji do administratora witryny: biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © Wrocław 2010-2020: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Odzież Ochronna WrocławSale szkoleniowe WrocławUsługi dla przemysłu Wrocław

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.