Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Projekt FIO 2016: "Potrzebny nam profesjonalizm"
Opis projektu...
Projekt "Potrzebny nam profesjonalizm" współfinansowany jest ze środków
PO FIO 2016 Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo, kierunek działania - Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania spółdzielców socjalnych w sferze działań obywatelskich poprzez funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych w różnych obszarach ich aktywności przy pomocy edukacyjno-doradczego wsparcia ich działalności w zakresie prawnych i ekonomiczno-księgowych aspektów funkcjonowania oraz nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań statutowych na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także przedsięwzięć społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu będą członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Zrealizowanie przedsięwzięć projektowych umożliwi beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, a tym samym, przygotuje do obowiązkowej lustracji ustawowej. Przyczyni się także do wypromowania i upowszechnienia działalności polskich spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Tak nakreślone cele, zadania i rezultaty projektu umożliwią zwiększenie aktywności spółdzielców socjalnych w życiu publicznym na rzecz swoich wspólnot i społecznie użytecznych inicjatyw lokalnych.

Źródłem i inspiracją do opracowania niniejszego projektu są nasze 10-letnie obserwacje powstającej i rozwijającej się przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz zebrane doświadczenia i dogłębne zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb członków spółdzielni socjalnych - uczestników projektów realizowanych w ubiegłych latach. Na podstawie zgłaszanych postulatów, posiadając duży potencjał merytoryczny, pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami i ukazać beneficjentom projektu aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w sposób praktyczny i adekwatny do ich oczekiwań. W ramach projektu planujemy przeprowadzić spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjno-doradczym dla grup składających się z osób funkcyjnych w zarządach spółdzielni socjalnych. Wykorzystując nasze sprawdzone w praktyce umiejętności oraz efekty realizowanych w poprzednich latach przedsięwzięć, przewidujemy kontynuację rozbudowy, aktualizację i dynamiczną promocję internetowego "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych".

Cele projektu

W związku z wyznaczeniem grupy docelowej oraz charakterem naszych działań, głównym celem projektu jest trwałe zwiększenie zaangażowania członków spółdzielni socjalnych prowadzących działalność statutową i gospodarczą na terenie całego kraju w życie publiczne na rzecz innych osób, wspólnot oraz społecznych oddolnych inicjatyw lokalnych i regionalnych. Przedsięwzięcia projektowe łączą aspekty edukacyjne w sferze działań obywatelskich z pobudzeniem aktywności prospołecznej adresatów projektu i mieszczą się w działaniach wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Działania projektowe

W części edukacyjno-doradczej chcemy "wykorzystać" obligatoryjną konieczność poddawania się lustracji ustawowej przez spółdzielnie socjalne oraz realizowania przez nie zadań statutowych z zakresu m.in. integracji społecznej, oświaty, kultury czy turystyki i sportu kierowanych do środowisk lokalnych. Zrealizowanie szkoleń przygotowujących spółdzielnie socjalne do procesu lustracji, obejmujące wszelkie aspekty podejmowania przedsięwzięć gospodarczych oraz ze sfery pożytków publicznych, to konkretne podniesienie wiedzy liderów spółdzielni, co w bezpośredni sposób przełoży się na dobre, zgodne z prawem zarządzanie i prowadzenie swoich podmiotów, a w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółdzielni socjalnych jako równoważnego partnera dla podmiotów z rynku pracy oraz administracji publicznej, zwiększy poczucie przynależności i tożsamości sektorowej. Spotkania te, oprócz możliwości nabycia przedmiotowej wiedzy, będą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń spółdzielców socjalnych.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej". Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych, udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Ze względu na indywidualny charakter problematyki dotyczącej działalności poszczególnych spółdzielni socjalnych, przyjęliśmy zasadę przeprowadzania zajęć w małych grupach, tak aby w sposób selektywny zdiagnozować konkretne potrzeby uczestników, i w miarę możliwości dostosować zawartość merytoryczną zajęć do oczekiwań grupy docelowej. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 3-ch dziesięcioosobowych grup (każda grupa uczestniczy w 2 zjazdach) i obejmować będą następujący zakres tematyczny:

I zjazd: szkolenie 3-dniowe dla I, II i III grupy:
- aktualizacja wiedzy w zakresie przepisów zawartych w aktach normatywnych regulujących działalność spółdzielni socjalnej;
- prawa i obowiązki członków, organy statutowe - zadania, kompetencje, tryb zwoływania i obradowania, dokumentowanie pracy;
- organizacja i zarządzanie spółdzielnią socjalną;
- zakładowy plan kont z wydzielonymi kontami dotyczącymi funduszu reintegracji społecznej i zawodowej;
- obieg dokumentów, organizacja rachunkowości, prawidłowość księgowania i dekretowania dokumentów;
- inwentaryzacja składników majątkowych, gospodarka kasowa;
- podział nadwyżki bilansowej, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

II zjazd: szkolenie 3-dniowe dla I, II i III grupy:
- prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej w zakresie działalności oświatowo-kulturalnej oraz pożytku publicznego;
- obowiązkowe regulacje statutowe wynikające z delegacji ustawowych;
- ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych a reintegracja społeczna i zawodowa w spółdzielni socjalnej;
- zakładowy plan kont z wydzielonymi kontami dotyczącymi funduszu reintegracji społecznej i zawodowej;
- prowadzenie działalności socjalnej i oświatowo-kulturalnej w interesie ogółu członków a lustracja ustawowa;
- panel otwartej dyskusji i wymiany poglądów, transfer wzajemnych doświadczeń, formułowanie wspólnych wniosków i postulatów.

Aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji - zapytaj poprzez e-mail: biuro@promotion.org.pl e-mail

Zobacz fotorelacje ze szkoleń >>

Działania projektowe w części promocyjno-informacyjnej obejmują bezpośrednie wsparcie promocyjne na witrynie internetowej - ogólnopolskim katalogu branżowym spółdzielni socjalnych. Istniejąca witryna internetowa www.spoldzielniesocjalne.org (wykonana w ramach poprzednich edycji PO FIO) będzie na bieżąco aktualizowana i poszerzana o nowo rejestrowane podmioty. Biorąc pod uwagę wielką rolę internetu, zwłaszcza w budowaniu marki firm i pozytywnego ich wizerunku, działania promocyjne i marketingowe to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych z korzyścią dla samych spółdzielców, ich rodzin oraz wspólnot lokalnych. Komponent ten pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. wykreowanie w świadomości społecznej wizerunku spółdzielni socjalnej nie tylko jako podmiotu gospodarczego, ale też jako trwałego elementu aktywności społecznej i obywatelskiej.

Reprezentantów spółdzielni socjalnych zainteresowanych uzupełnieniem danych w katalogu prosimy o przesyłanie stosownych informacji do administratora witryny: biuro@promotion.org.pl e-mail
Copyright © Wrocław 2010-2020: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Odzież Ochronna WrocławSale szkoleniowe WrocławTransport samochodowy Wrocław

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.